X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
基于瞬变电磁法(TEM)的西昆仑地区多年冻土厚度探测与研究
刘广岳, 王武, 赵林, 陈继, 庞强强, 王志伟, 杜二计
Using transient electromagnetic method to sound permafrost depth in the West Kunlun Mountains
LIU Guangyue, WANG Wu, ZHAO Lin, CHEN Ji, PANG Qiangqiang, WANG Zhiwei, DU Erji
冰川冻土 . 2015, (1): 38 -48 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2015.0004