X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
西藏纳木错及邻区全新世气候与环境变化的地质记录
吴中海, 赵希涛, 吴珍汉, 武晓春, 周春景, 严富华, 朱大岗
Geological Records of Climate and Environment Changes during the Holocene in the Nam Co Lake and Its Adjacent Areas
WU Zhong-hai, ZHAO Xi-tao, WU Zhen-han, WU Xiao-chun, ZHOU Chun-jing, YAN Fu-hua, ZHU Da-gang
冰川冻土 . 2004, (3): 275 -283 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2004.0046