X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
冰川槽谷横剖面定量化研究方法及其影响因素
姚盼, 王杰
A review of the quantified analysis methods of glacial trough and its influential factors
YAO Pan, WANG Jie
冰川冻土 . 2015, (4): 1028 -1040 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2015.0115