X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
基于遥感的冰川信息提取方法研究进展
彦立利, 王建
Study of Extracting Glacier Information from Remote Sensing
YAN Li-li, WANG Jian
冰川冻土 . 2013, (1): 110 -118 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2013.0013