X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
祁连山大雪山地区大气PM2.5细粒子中可溶性离子特征
王泽斌, 徐建中, 余光明, 崔晓庆, 任贾文
The Characteristics of Soluble Ions in PM2.5 Aerosol over the Qilian Shan Station of Glaciology and Ecologic Environment
WANG Ze-bin, XU Jian-zhong, YU Guang-ming, CUI Xiao-qing, REN Jia-wen
冰川冻土 . 2013, (2): 336 -344 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2013.0040