X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
高温-高含冰量冻土压缩变形特性研究
苏凯, 张建明, 刘世伟, 张虎, 阮国锋
Compressibility of Warm and Ice-Rich Frozen Soil
SU Kai, ZHANG Jian-ming, LIU Shi-wei, ZHANG Hu, RUAN Guo-feng
冰川冻土 . 2013, (2): 369 -375 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2013.0044