X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
高寒草甸植被生产量年际变化及水分利用率状况
李红琴, 李英年, 张法伟, 刘晓琴, 吴启华, 毛绍娟
Interannual Variations of Production and Water Use Efficiency of the Vegetation in Alpine Meadow
LI Hong-qin, LI Ying-nian, ZHANG Fa-wei, LIU Xiao-qin, WU Qi-hua, MAO Shao-juan
冰川冻土 . 2013, (2): 475 -482 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2013.0056