X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
缩短核磁共振测定冻土未冻水含量实验时间的方法
李东阳, 刘波, 刘念, 马永君, 王莉
A method to save the determining time of unfrozen water within frozen soil by nuclear magnetic resonance
LI Dongyang, LIU Bo, LIU Nian, MA Yongjun, WANG Li
冰川冻土 . 2014, (6): 1502 -1507 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2014.0180