X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
广义高斯模型阈值的南极冰盖冻融探测
王星东, 王成, 李新广
Detecting the Antarctic melting zones based on generalized Gaussian model threshold
WANG Xingdong, WANG Cheng, LI Xinguang
冰川冻土 . 2015, (4): 940 -945 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2015.0104