X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
放牧强度对高寒杂草类草甸群落结构及生物量的影响
毛绍娟, 吴启华, 李红琴, 张法伟, 李英年
Effects of grazing intensity on species diversity and biomass in alpine-cold forb meadow on the Tibetan Plateau
MAO Shaojuan, WU Qihua, LI Hongqin, ZHANG Fawei, LI Yingnian
冰川冻土 . 2015, (5): 1372 -1380 .  DOI: 10.7522/j.isnn.1000-0240.2015.0151