X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
青藏高原改则地区多年冻土特征
乔永平, 赵林, 庞强强, 陈继, 邹德富, 高泽深
Characteristics of permafrost in Gerze County on the Tibetan Plateau
QIAO Yongping, ZHAO Lin, PANG Qiangqiang, CHEN Ji, ZOU Defu, GAO Zeshen
冰川冻土 . 2015, (6): 1453 -1460 .  DOI: 10.7522/j.isnn.1000-0240.2015.0161