X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
沈阳降雪含水比变化特征及其大气影响因子
崔锦, 周晓珊, 阎琦, 张爱忠
Snow-to-liquid ratio variation and its atmospheric influence factors in Shenyang
CUI Jin, ZHOU Xiaoshan, YAN Qi, ZHANG Aizhong
冰川冻土 . 2015, (6): 1508 -1514 .  DOI: 10.7522/j.isnn.1000-0240.2015.0167