X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
酸碱环境对水泥土抗剪强度影响的试验研究
陈四利, 张精禹, 史建军, 黄杰, 孟晋
Experimental study on shear strength of cemented soil in the acid and alkali conditions
CHEN Sili, ZHANG Jingyu, SHI Jianjun, HUANG Jie, MENG Jin
冰川冻土 . 2016, (4): 982 -987 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2016.0113