X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
细粒含量 P c<25%渗透变形类型为非管涌碎砾石的颗粒级配特征及判别方法
齐俊修, 赵晓菊, 刘艳, 张中炎, 张广禹
Particle size distribution characteristics and determination method of crushed gravel with fine content P c<25% of non-piping permeation deformation type
QI Junxiu, ZHAO Xiaoju, LIU Yan, ZHANG Zhongyan, ZHANG Guangyu
冰川冻土 . 2016, (4): 977 -981 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2016.0112