X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
冻融循环条件下层理砂岩卸荷力学特性试验研究
王乐华, 姜照容, 李建林, 汤开宇, 金晶
The bedding sandstone unloading mechanical properties experimental study in the freeze-thaw cycle conditions
WANG Lehua, JIANG Zhaorong, LI Jianlin, TANG Kaiyu, JIN Jing
冰川冻土 . 2016, (4): 1052 -1058 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2016.0122