X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
软土固结系数刍议
王吉利, 陈盼, 刘金龙, 韦昌富
Discussion on the coefficient of consolidation of soft soil
WANG Jili, CHEN Pan, LIU Jinlong, WEI Changfu
冰川冻土 . 2016, (4): 904 -908 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2016.0102