X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
冻结和林黄土力学性质的试验研究
徐湘田, 王继伟, 张明义
Experimental study of the mechanical properties of frozen Helin Loess
XU Xiangtian, WANG Jiwei, ZHANG Mingyi
冰川冻土 . 2016, (3): 685 -691 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2016.0076