X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
青海高原2008-2016年云地闪特征分析
陶世银, 蔡忠周, 王敏, 胡亚男, 金欣, 罗少辉
Characteristics analysis of the cloud-to-ground lightning in Qinghai Province during 2008-2016
TAO Shiyin, CAI Zhongzhou, WANG Min, HU Yan'an, JIN Xin, LUO Shaohui
冰川冻土 . 2018, (2): 288 -297 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2018.0033