X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
冻土水热力耦合研究现状及进展
路建国, 张明义, 张熙胤, 裴万胜
Review of the coupled hydro-thermo-mechanical interaction of frozen soil
LU Jianguo, ZHANG Mingyi, ZHANG Xiyin, PEI Wansheng
冰川冻土 . 2017, (1): 102 -111 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2017.0013