X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
融水径流分割研究回顾及展望
周旻霈, 余钟波, 李向应, 高奕燕
Hydrograph separation of melt-water:review and expectation
ZHOU Minpei, YU Zhongbo, LI Xiangying, GAO Yiyan
冰川冻土 . 2017, (1): 156 -164 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2017.0019