X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
祁连山中段排露沟流域水化学特征及成因
冯芳, 冯起, 刘贤德, 刘蔚, 金爽
Hydrochemical characteristics and controlling factors at Pailugou catchment in the central Qilian Mountains
FENG Fang, FENG Qi, LIU Xiande, LIU Wei, JIN Shuang
冰川冻土 . 2017, (2): 407 -415 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2017.0046