X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
近60a来洞庭湖水位演变特征及其影响因素
周蕾, 李景保, 汤祥明, 周永强, 黎昔春
Dynamics of water level of Lake Dongting during the past 60 years and the associated driving factors
ZHOU Lei, LI Jingbao, TANG Xiangming, ZHOU Yongqiang, LI Xichun
冰川冻土 . 2017, (3): 660 -671 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2017.0075