X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
渭河源区典型小流域水沙演变规律分析
黄维东, 牛最荣, 李计生, 王毓森
Water and sediment evolution in a small watershed:the headwaters of the Weihe River
HUANG Weidong, NIU Zuirong, LI Jisheng, WANG Yusen
冰川冻土 . 2017, (4): 884 -891 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2017.0098