img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
1951-2014年内蒙古地区气温、降水变化及其关系
李虹雨, 马龙, 刘廷玺, 杜艳霞, 刘明
Change and relationship of temperature and precipitation in Inner Mongolia during 1951-2014
LI Hongyu, MA Long, LIU Tingxi, DU YanXia, LIU Ming
冰川冻土 . 2017, (5): 1098 -1112 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2017.0308