img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
冻融环境下黄土微结构损伤识别与宏观力学响应规律研究
叶万军, 李长清, 董西好, 刘忠祥, 彭瑞奇, 王岩, 吴云涛, 孙瑞梁, 魏伟
Study on damage identification of loess microstructure and macro mechanical response under freezing and thawing conditions
YE Wanjun, LI Changqing, DONG Xihao, LIU Zhongxiang, PENG Ruiqi, WANG Yan, WU Yuntao, SUN Ruiliang, WEI Wei
冰川冻土 . 2018, (3): 546 -555 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2018.0059