X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
冻结土壤介电常数混合模型机理研究
靳潇, 杨文, 赵剑琦
Study on the permittivity mixing model of freezing soil
JIN Xiao, YANG Wen, ZHAO Jianqi
冰川冻土 . 2018, (3): 570 -579 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2018.0062