X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
1961-2016年乌鲁木齐河流域气温和降水垂直梯度变化研究
李开明, 钟晓菲, 姜烨, 李佳宁, 李林凤, 周平
Study on vertical gradient change of air temperature and precipitation in Vrümqi River basin during 1961-2016
LI Kaiming, ZHONG Xiaofei, JIANG Ye, LI Jianing, LI Linfeng, ZHOU Ping
冰川冻土 . 2018, (3): 607 -615 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2018.0066