X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
1960-2012年祁连山东段古浪河流域极端气候事件研究
王婷婷, 冯起, 李宗省, 李建国
Extreme climate research on Gulang River basin in eastern Qilian Mountains during 1960-2012
WANG Tingting, FENG Qi, LI Zongxing, LI Jianguo
冰川冻土 . 2018, (3): 598 -606 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2018.0065