X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
风沙堆积对下伏多年冻土影响的数值模拟
王陆阳, 吴青柏, 蒋观利
Numerical simulation of the effect of aeolian sand accumulation on permafrost
WANG Luyang, WU Qingbai, JIANG Guanli
冰川冻土 . 2018, (4): 738 -747 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2018.0079