X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
从第三极到北极: 气候与冰冻圈变化及其影响
王康, 张廷军, 牟翠翠, 钟歆玥, 彭小清, 曹斌, 鲁蕾, 郑雷, 吴小丹, 刘佳
From the Third Pole to the Arctic: changes and impacts of the climate and cryosphere
Kang WANG, Tingjun ZHANG, Cuicui MU, Xinyue ZHONG, Xiaoqing PENG, Bin CAO, Lei LU, Lei ZHENG, Xiaodan WU, Jia LIU
冰川冻土 . 2020, (1): 104 -123 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2020.0004