X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
基于GF-1卫星遥感的冰川边界识别
彦立利, 高健峰, 王建, 郝晓华
Glacier mapping based on GF-1 satellite remote sensing
Lili YAN, Jianfeng GAO, Jian WANG, Xiaohua HAO
冰川冻土 . 2020, (4): 1400 -1406 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2020.0107