X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
兰州西津黄土色度指标记录的第四纪气候演化
沈曼丽,张军,惠争闯
Quaternary climate evolution recorded by loess chromatic proxy in Xijin, Lanzhou
Manli SHEN,Jun ZHANG,Zhengchuang HUI
冰川冻土 . 2021, (3): 809 -817 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2021.0022