X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
新疆阿克苏河流域洪水演变趋势研究
蒋军新, 蔡明, 徐永军, 方功焕, 李稚, 陈永金
Evolution trend of flood in the Aksu River basin, Xinjiang
Junxin JIANG, Ming CAI, Yongjun XU, Gonghuan FANG, Zhi LI, Yongjin CHEN
冰川冻土 . 2021, (4): 1200 -1209 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2021.0128