X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
寒区隧道保温设防长度工程实践与研究进展综述
庞小冲, 朱小明, 穆彦虎, 张坤, 张力杰, 郑波, 李凌洁
Review on engineering practice and research progress on thermal insulation length of tunnels in cold regions
Xiaochong PANG, Xiaoming ZHU, Yanhu MU, Kun ZHANG, Lijie ZHANG, Bo ZHENG, Lingjie LI
冰川冻土 . 2022, (3): 998 -1010 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2022.0094