X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
北疆牧区MODIS积雪产品MOD10A1和MOD10A2的精度分析与评价
黄晓东, 张学通, 李霞, 梁天刚
Accuracy Analysis for MODIS Snow Products of MOD10A1 and MOD10A2 in Northern Xinjiang Area
HUANG Xiao-dong, ZHANG Xue-tong, LI Xia, LIANG Tian-gang
冰川冻土 . 2007, (5): 722 -729 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2007.0111