X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
黑河流域水文信息系统设计与实现
年雁云, 李新, 周剑
Hydrological Information System of the Heihe River Basin: Design and Implementation
NIAN Yan-yun, LI Xin, ZHOU Jian
冰川冻土 . 2013, (2): 420 -429 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2013.0050