X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
基于WRF模式数据和CASA模型的青海湖流域草地NPP估算研究
郑中, 祁元, 潘小多, 葛劲松, 聂学敏
Estimating the Grassland NPP in Qinghai Lake Basin Based on WRF Model Data and CASA Model
ZHENG Zhong, QI Yuan, PAN Xiao-duo, GE Jin-song, NIE Xue-min
冰川冻土 . 2013, (2): 465 -474 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2013.0055