X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
高温冻土区填土路基融化固结变形分析
张青龙, 李宁, 马巍, 穆彦虎, 李国玉
Analyses of the thawing consolidation of fill embankments in warm permafrost regions
ZHANG Qinglong, LI Ning, MA Wei, MU Yanhu, LI Guoyu
冰川冻土 . 2014, (3): 614 -621 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2014.0073