X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
青藏铁路冻土区路桥过渡段沉降原因分析
王进昌, 吴青柏
Settlement analysis of embankment-bridge transition section in the permafrost regions of Qinghai-Tibet Railway
WANG Jinchang, WU Qingbai
冰川冻土 . 2017, (1): 79 -85 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2017.0010