X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
祁连山老虎沟流域强消融期径流对气候变化的响应
张晓鹏, 秦翔, 吴锦奎, 陈记祖, 王强, 杜文涛, 刘宇硕
Response of glacier runoff to climate change in the Laohugou basin, Qilian Mountains
ZHANG Xiaopeng, QIN Xiang, WU Jinkui, CHEN Jizu, WANG Qiang, DU Wentao, LIU Yushuo
冰川冻土 . 2017, (1): 148 -155 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2017.0018