X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
一种基于MODIS积雪产品的雪线高度提取方法
鲍伟佳, 刘时银, 吴坤鹏, 王荣军, 蒋宗立
A method for extracting snow line altitude based on MODIS snow product
BAO Weijia, LIU Shiyin, WU Kunpeng, WANG Rongjun, JIANG Zongli
冰川冻土 . 2017, (2): 259 -272 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2017.0030