X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
辽宁省不同等级降雪变化特征
周晓宇, 赵春雨, 崔妍, 刘鸣彦, 敖雪, 林蓉, 张海娜
Variation characteristics of different levels of snow in Liaoning Province
ZHOU Xiaoyu, ZHAO Chunyu, CUI Yan, LIU Mingyan, AO Xue, LIN Rong, ZHANG Haina
冰川冻土 . 2017, (4): 720 -732 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2017.0082