X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
沙尘暴对天山托木尔峰青冰滩72号冰川环境的影响
马珊, 夏敦胜, 李忠勤, 周平, 张昕, 周茜, 王家鑫
Impact of sandstorm events on the environment of the Qingbingtan Glacier No.72 in the Mt. Tumur, Tianshan Mountains
MA Shan, XIA Dunsheng, LI Zhongqin, ZHOU Ping, ZHANG Xin, ZHOU Xi, WANG Jiaxin
冰川冻土 . 2018, (4): 685 -694 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2018.0407