Changes of Kuoqionggangri No. 1 Glacier in the Nyainqêntanglha Mountains, Qinghai-Tibet Plateau

Tianzhao ZHANG, Wei YANG, Chuanxi ZHAO, Zhongyan WANG, Zhen HE, Yongjie WANG, Guangjian WU, Jiule LI, Baosheng AN

Journal of Glaciology and Geocryology ›› 2024, Vol. 46 ›› Issue (2) : 379-391.

PDF(9573 KB)
PDF(9573 KB)
Journal of Glaciology and Geocryology ›› 2024, Vol. 46 ›› Issue (2) : 379-391. DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2024.0032

Changes of Kuoqionggangri No. 1 Glacier in the Nyainqêntanglha Mountains, Qinghai-Tibet Plateau

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2024, 46(2): 379-391 https://doi.org/10.7522/j.issn.1000-0240.2024.0032

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(9573 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/