Contact Us


Address: No. 8 Tianshui Road, Lanzhou City

Postal Code: 730000
Phone/Fax: 0931-8260767
Website: http://www.bcdt.ac.cn
Editorial Department Email: edjgg@lzb.ac.cn
Contacts: Zhou Chenglin, Wu Junjie, Pang Yu

Pubdate: 2020-02-19    Viewed: 11159